Lịch sử của chúng tôi

Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog (ALC) được thành lập năm 1988 với tư cách là một sứ mệnh của Grace Lutheran Church, Grafton. Ban đầu những người đến trung tâm cần hỗ trợ về đọc, điền đơn xin việc và học nói tiếng Anh. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2013, Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn đã trở thành một 501c3 độc lập. Grace Lutheran tiếp tục hỗ trợ bằng cách cung cấp không gian văn phòng, phòng gia sư, tiện ích, điện thoại và dịch vụ internet.

Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog (ALC) được thành lập năm 1988 với tư cách là một sứ mệnh của Grace Lutheran Church, Grafton. Ban đầu những người đến trung tâm cần hỗ trợ về đọc, điền đơn xin việc và học nói tiếng Anh. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2013, Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn đã trở thành một 501c3 độc lập. Grace Lutheran tiếp tục hỗ trợ bằng cách cung cấp không gian văn phòng, phòng gia sư, tiện ích, điện thoại và dịch vụ internet.