top of page

Cảm ơn những người ủng hộ

Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog rất biết ơn mọi người ủng hộ tài chính của mình! Dưới đây là những công ty đã đóng góp đáng kể cho ALC trong những năm qua.

Exacto.png
COERPER MAURER.png
Bank Five Nine Logo_Stacked Color_R.png
CCCC logo.png

Let it Bee: Cuộc thi đánh vần ALC thường niên năm 2020

TIẾT KIỆM NGÀY!

Bạn được mời tham dự Cuộc thi đánh vần thường niên lần thứ tư của Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog!

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020 lúc 6 giờ chiều tại Câu lạc bộ River of Mequon.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Sự kiện theo chủ đề "Let it Bee" sẽ bao gồm: bữa tối, đồ uống, đấu giá im lặng và một chú ong đánh vần người lớn cạnh tranh.

bottom of page