top of page

Cảm ơn những người ủng hộ

Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog rất biết ơn mọi người ủng hộ tài chính của mình! Dưới đây là những công ty đã đóng góp đáng kể cho ALC trong những năm qua.

ALC is proud to be a partner with

Gold Level Donors & Sponsors
Bank Five Nine Logo_Stacked Color_R.png
COERPER MAURER.png
CCCC logo.png

Heading 2

image_edited.jpg
image.png
Literacy Opportunity Fund
Junior Women's Club of Mequon-Thiensville
Trinity Evangelical Lutheran Church, Cedarburg
Zaun Memorial Foundation
Silver Level Donors & Sponsors
image.png
KOHLER CO.
image.png
image.png
bottom of page