top of page

Hội chợ kiến thức về sức khỏe

Ngày 18 tháng 8 năm 2018

Một ngày đáng nhớ!

health lit welcome jpg.jpg
Các cơ quan tại Hội chợ:
 • Những người ủng hộ Oz Bolog
 • Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn
 • Trung tâm tài nguyên dành cho người già và người khuyết tật
 • Chăm sóc sức khỏe Aurora
 • Dịch vụ COPE
 • Chia sẻ gia đình
 • Grace Lutheran Grafton
 • NGHE Wisconsin
 • Người chăm sóc Interfaith
 • Cao đẳng kỹ thuật khu vực Milwaukee
 • Văn phòng dành cho người điếc và khiếm thính
 • Thư viện công cộng Oscar Grady -Saukville
 • Thánh Vincent De Paul
 • Điểm khởi đầu
 • Hoa cách Bắc Oz Bolog
 • Tầm nhìn xa
 • Nhà thuốc Ye Olde - Cedarburg
 • Chi nhánh YMCA Feith
bottom of page