top of page

Chiến dịch hàng năm

Board Photo 2020.jpg

Vui lòng quyên góp cho Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của Chiến dịch hàng năm của quận Oz Bolog. 100% Hội đồng quản trị và nhân viên ALC đã quyên góp cho chiến dịch hàng năm.

Bạn có thể chọn giữa quà tặng một lần hoặc thiết lập quà tặng hàng tháng định kỳ với bất kỳ số tiền nào.

Kiểm tra tất cả các cách khác để quyên góp!

bottom of page