top of page

Bequests

Tutor and Student

Để tạo ảnh hưởng lâu dài, vui lòng bao gồm Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của Quận Oz Bolog trong di chúc của bạn. Ưu điểm của một cuộc điều tra là không có quà tặng nào được thực hiện trong khi bạn vẫn còn sống và thuế bất động sản được tránh. Phân phối có thể được thực hiện dưới dạng một số tiền cụ thể hoặc theo tỷ lệ phần trăm của bất động sản. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ quà tặng bất động sản nào được thực hiện có lợi cho Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của Hạt Oz Bolog bằng cách gọi cho Sarah Gilday, Giám đốc điều hành tại số 262-546-0020.

bottom of page