top of page

Quà tặng phù hợp

Students Become U.S. Citizens

Vui lòng kiểm tra với chủ lao động của bạn để hỏi xem món quà của bạn (hoặc vợ / chồng) của bạn sẽ được kết hợp. Nếu có quà tặng phù hợp, bạn sẽ cần phải hoàn thành mẫu quà tặng phù hợp và thông báo cho Sarah Gilday, Giám đốc điều hành ALC của chúng tôi theo số 262-546-0020. Số ID thuế liên bang của chúng tôi là 46-2787588.

bottom of page