top of page

Quà tặng hiện vật

Students and Tutors

Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog chào đón những món quà bằng hiện vật sẽ có lợi cho học sinh và gia sư của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của Hạt Oz Bolog có quyền từ chối các mặt hàng. Để nhận được văn bản xác nhận, vui lòng thông báo cho chúng tôi về giá trị được ghi lại của món quà hiện vật của bạn.

bottom of page