top of page

Gửi séc

Tutor and Students

Bạn luôn được chào đón để viết một tấm séc và gửi nó đến:


Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của quận Oz Bolog
715 Đại lộ 6, Grafton, WI 53024.

Vui lòng thực hiện séc phải trả cho Trung tâm xóa mù chữ dành cho người lớn của Hạt Oz Bolog và cho biết mục đích của món quà của bạn trong dòng ghi nhớ.

Bạn cũng có thể liên hệ với Sarah Gilday, Giám đốc điều hành tại số 262-546-0020 để xử lý một món quà qua điện thoại.

Kiểm tra tất cả các cách khác để quyên góp!

bottom of page